Percelen land te Sint-Pauwels - Online Verkoop via Biddit

KOOP 1 :
Gemeente SINT-GILLIS-WAAS- vierde afdeling - Sint-Pauwels
Een perceel land, gelegen wijk Bagonie, kadastraal gekend volgens titel sectie B, nummer 1049 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 1049P0000, groot volgens titel en recent kadastraal uittreksel dertig aren (30a) en met een oppervlakte volgens meting van drieduizend tweeënnegentig vierkante meter en éénenzestig vierkante decimeter (3.092,61m²).
(Kadastraal inkomen: veertien euro (€ 14,00), niet geïndexeerd.)

KOOP 2:
Gemeente SINT-GILLIS-WAAS- vierde afdeling - Sint-Pauwels
Een perceel land, gelegen wijk Bagonie, kadastraal gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 1051AP0000, groot vier aren (4a).
(Kadastraal inkomen: drie euro (€ 3,00), niet geïndexeerd.)

KOOP 3:
Koop 3 bestaat uit de MASSA VAN KOOP 1 en KOOP 2 SAMEN, dus de 2 percelen land te Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), gelegen wijk Bagonie, kadastraal gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummers 1049P0000 en 1051AP0000, samen groot vierendertig aren (34a).

De beschrijving van de goederen wordt te goeder trouw gedaan op basis van de beschikbare eigendomstitels en de kadastrale gegevens, die slechts ten titel van inlichting vermeld worden.

Tenzij anders vermeld in de verkoopsvoorwaarden worden enkel de onroerende goederen verkocht, alsmede de goederen die door de wet als onroerend beschouwd worden door incorporatie, bestemming of blijvende aanhechting.

De leidingen, tellers, buizen en bedradingen die aan water-, gas-, of elektriciteitsmaatschappijen of maatschappijen met een gelijkaardige dienstverlening toebehoren, zijn niet in de verkoop begrepen.

PLAN
KOOP 1:
Zoals dit goed afgebeeld staat op het plan van landmeter Marijke De Ryck, kantoor houdende te Sinaai, op 21 juni 2022.
Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 46022-10273 en werd sindsdien niet meer gewijzigd.
KOOP 2:
Er werd voor dit goed geen metingsplan opgesteld.

Instelprijs
De instelprijs bedraagt:
- voor KOOP 1: DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00).
- voor KOOP 2: VIERDUIZEND EURO (€ 4.000,00).
- voor KOOP 3: VIERENDERTIGDUIZEND EURO (34.000,00).

In afwijking van de algemene verkoopsvoorwaarden wordt er geen premie toegekend aan de eerste bieder die bij aanvang van de biedingen een bedrag gelijk aan of hoger dan de instelprijs biedt.

Kosten van de openbare verkoop
De kosten van onderhavige verkoop zijn vastgesteld zoals hierna uitvoerig omschreven in artikel 25 van de algemene verkoopsvoorwaarden.
Voor prijzen tot en met dertigduizend euro (kleiner of gelijk aan € 30.000) wordt dit aandeel bepaald op 32 %.
Voor koop 3 wordt het aandeel zoals omschreven in artikel 25 van de algemene verkoopsvoorwaarden verhoogd met 1 %.

Minimumbod
Het minimumbod bedraagt duizend euro (€ 1.000,00). Dit betekent dat er met minstens duizend euro (€ 1.000,00) of een veelvoud hiervan moet geboden worden, en dat lagere biedingen niet aanvaard worden.

Aanvang en sluiting van de biedingen
De dag en het uur van de aanvang van de biedingen op koop 1 en koop 2 is maandag 17 oktober 2022 om 10.00 uur.
De dag en het uur van de aanvang van de biedingen op koop 3 is maandag 17 oktober 2022 om 12.00 uur.
De dag en het uur van de sluiting van de biedingen is dinsdag 25 oktober 2022 om 10.00 uur, voor koop 1 en koop 2, en om 12.00 uur voor koop 3. Dit onder voorbehoud van eventuele verlengingen ingevolge de zandloper en/of een algemene storing op het biedingsplatform zoals bepaald in artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Dag en uur ondertekening PV van toewijzing
Het proces-verbaal van toewijzing zal, na de aanvaarding van het hoogst weerhouden bod door de verkoper en behoudens andersluidende instructies van ondergetekende notaris, ondertekend worden op het kantoor van ondergetekende notaris op donderdag 27 oktober 2022 om 17.00 uur.

Bezoeken
Daar de goederen percelen land betreffen, kunnen zij vrij bezichtigd/bezocht worden.

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/229549