Woonhuis (in totaal 2) en/of percelen grond - Online verkoop via BIDDIT

Ingevolge een bezwaar in de procedure is deze verkoop tijdelijk opgeschort.


LOT I.

1. Gemeente STEKENE- derde afdeling - Kemzeke

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de Dauwstraat 50, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 402/a/2 en deel van nummers 399/a/2 en 401/a/2 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 399/02D P0000, groot drieëntwintig are achtenvijftig centiare (23a 58ca).

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/253308

LOT II.

2. Gemeente STEKENE- derde afdeling - Kemzeke

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de Dauwstraat 54 A, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 402/a/2 en deel van nummers 399/a/2 en 401/a/2 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 399/02E P0000, groot zeventien are vijfendertig centiare (17a 35ca).

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/253329

LOT III.

Gemeente STEKENE- derde afdeling - Kemzeke

3. Een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Brandakker, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 400/2 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 400/02A P0000, groot zevenendertig are achtennegentig centiare (37a 98ca).

4. Een perceel weiland, gelegen aan de Brandakker, gekadastreerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 401 P0000, groot zevenenvijftig are veertig centiare (57a 40ca).

5. Een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Brandakkers, gekadastreerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 402 P0000, groot vierenvijftig are twintig centiare (54a 20ca).

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/253354

LOT IV.

De samenvoeging van voornoemde loten I en II.

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/253360

LOT V.

De samenvoeging van voornoemde loten I, II en III.

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/253363

LOT VI.

Gemeente SINT-GILLIS-WAAS- eerste afdeling

6. Een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Berkelaer, gekadastreerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 369A P0000, groot één hectare achttien are negenendertig centiare (1ha 18a 39ca).

7. Een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Berkelaer, gekadastreerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 370A P0000, groot zesenvijftig are vijfentachtig centiare (56a 85ca).

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/253365

Instelprijs

De instelprijs voor LOT I. bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).

De instelprijs voor LOT II. bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

De instelprijs voor LOT III. bedraagt veertienduizend negenhonderdachtenvijftig euro (€ 14.958,00).

De instelprijs voor LOT IV. bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).

De instelprijs voor LOT V. bedraagt tweehonderdvierenzestigduizend negenhonderdachtenvijftig euro (€ 264.958,00).

De instelprijs voor LOT VI. bedraagt zeventienduizend vijfhonderdvierentwintig euro (€ 17.524,00).

Minimumbod.

Het minimumbod bedraagt duizend euro (€ 1.000,00). Dit betekent dat er met minstens duizend euro (€ 1.000,00) of een veelvoud hiervan moet geboden worden, en dat lagere biedingen niet aanvaard worden.

Aanvang en sluiting van de biedingen.

De dag en het uur van de aanvang van de biedingen is maandag 25 maart 2024 om 14.00 uur.

De dag en het uur van de sluiting van de biedingen is dinsdag 02 april 2024 om 14.00 uur, onder voorbehoud van eventuele verlengingen ingevolge de zandloper en/of een algemene storing op het biedingsplatform zoals bepaald in artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Dag en uur ondertekening PV van toewijzing.

Het proces-verbaal van toewijzing zal, na de aanvaarding van het hoogst weerhouden bod door de verkoper en behoudens andersluidende instructies van ondergetekende notaris, ondertekend worden op het kantoor van ondergetekende notaris op vrijdag 05 april 2024 om 14.00 uur.

Bezoeken.

Voorschreven onroerende goederen sub 1. en sub 2. zullen door de kandidaat-kopers kunnen bezocht worden elke zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en elke woensdag van 16.00 uur tot 18.00 uur en dit vanaf woensdag 14 februari 2024 tot en met zaterdag 23 maart 2024.

Daar voorschreven onroerende goederen sub 3, 4, 5, 6 en 7 onbebouwde percelen betreffen, kan het goed vrij bezichtigd/bezocht worden.